battle-zone2

  • 31
  • from nöchi züri ond onder de woche nböchi aarau
  • 1'464 Profile visits
  • Registered since 24.03.04
  so do hets no me föteli vo mer send aber voll versifft :-)

  hobbys .....am beschte eifech froge  onder http://battle-zone.meinbild.ch fendet er no me :-)oder onder http://battlezone.meinbild.ch !!!!! ! freu mi öber jedes mail ajo im andere info stot no chli öpis öber mini hobbys fals da wösse wotsch!!!!